Gabinet de Projectes Estratègics Institucionals - GAPEI

Anar a la 4ª convocatoria d'ajuts a l'access obert
Per a qualsevol suggeriment i consulta us podeu adreçar a la
Oficina de Difusió del Coneixement del CRAI: 35377

El GAPEI -Gabinet de Projectes Estratègics Institucionals-, és una unitat de suport i coordinació que proporciona assistència tècnica als òrgans de govern, consultius i comissions de la Universitat de Barcelona. La seva missió fonamental consisteix en donar suport en la presa de decisions tot aportant informació, anàlisi tècnica i estudis, i la coordinació i seguiment del desplegament de projectes transversals. De forma paral·lela, es realitza el disseny, la planificació estratègica i l'avaluació necessàries per a la consecució dels objectius institucionals.

L'activitat del GAPEI s'emmarca principalment en accions i projectes de política científica i docent, encara que també es participa activament en d'altres aspectes estratègics institucionals mitjançant la coordinació sinèrgica d'unitats, estructures i serveis.

Alguns exemples de projectes i accions del GAPEI:

+ Curricul@integral
+ Desplegament del projecte CVN (FECYT) mitjançant el curricul@integral
+ Rànquings universitaris: anàlisi, seguiment i planificació estratègica institucional
+ Pla de Dedicació Acadèmica de Recerca (PDA_Recerca)
+ Integració d'iniciatives, gestió i dades relatives a la Millora i Innovació Docent.
+ Coordinació d'iniciatives d'Accés Obert (Open Access)
+ Foment de la difusió i visibilitat de la producció UB: enllaços als dipòsits institucionals (publicacions, tesis doctorals, etc.)
+ Convocatòries de política docent i científica
+ Explotació especialitzada de bases de dades internes i externes


Aquests i d'altres iniciatives i projectes transversals requereixen en bona mesura un desenvolupament tècnic. En aquest sentit, com a base tècnica, el GAPEI proposa l'aprofitament sinèrgic de l'experiència, coneixements i metodologia que han portat a la UB, mitjançant 'el sistema GREC', a ser un referent contrastat dins i fora de la nostra Universitat